X
تبلیغات
خدای عزیزم تو همه چیزمن هستی - پرواز در مسیر

خوشابحال آنانکه نیازخودرا به خدا احساس میکنند...

 

Flying Horse Wallpaper

 

باز بال میگشایم ...و درآسمان مهرت پرواز میکنم پروردگارم!

به حقیقت آنکه با توست تمام آرزوهایش را به دست باد میدهد وآن وقت است که با شوق تک تک خشت هایی که بر قصرآرزوهای خودنهاده را  برمیدارد وتنها وتنها یک خشت آرزو برایش میماند وآن همراه شدن با مشیت توست....اینکه راضی باشد به رضای خدایی که روزی اورا خلق نمود..نه برای هدف های غریزی زندگی...  برای هدفی بزرگ.....برای یک آزمون ...آزمون برای سنجش عشق ...عشق به او ...

وسوال بزرگ آزمون این است...

آیا درهرشرایطی باز اورا دوست میداری و به خواسته های او تن درمیدهی؟

آیا واقعا ایمان داری؟ ایمان یعنی عاشق ماندن..درقرآن آمده یا ایها الذین آمنوا امنو.یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید..ایمان بیاورید...وقتی ایمان داری پس چرا خداوند مهربان دوباره میخواهد دوباره ایمان بیاوری...گاهی نشستن..فکر کردن  وتفسیرکردن برای خودت خیلی شیرین است ..من ایمان دوم را ایمان به عشق و محبت خدا تفسیرمیکنم....تفسیری که ازذهن کوچک من برمی آید ...ولی کهکشان بزرگی از آرامش را به قلبم روانه میکند......

+ تاريخ ساعت نويسنده مامان چشم به راه |